Binh pháp Viettel -Văn hoá - Thư Viện HRO

TIN MỚI

Banner đầu

Thư viện Quản trị Nhân sự và Văn hoá doanh nghiệp

Binh pháp Viettel -Văn hoá


1. PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG
1.1Thông minh hóa: Mạng lưới phải được chuyển đổi nhanh theo hướng IP và băng rộng có
khả năng cung cấp mọi dịch vụ cho dù đó là cố định hay di động, internet hay truyền hình.
Mạng lưới được quản lý thống nhất qua Trung tâm Điều hành và Quản lý mạng tập trung, tăng
cường các công cụ tự động hóa về thiết kế và tối ưu mạng, doanh nghiệp được quản lý bởi các
hệ thống CNTT, hệ thống quản lý tài nguyên doanh nghiệp ERP; Người của Viettel tập trung
nhiều hơn vào các công việc đòi hỏi nhiều chất xám, các công việc đơn giản hơn thì thực hiện
thuê ngoài, nhằm đảm bảo Viettel luôn có năng suất lao động cao nhất trong ngành. Mọi đơn vị
phải xây dựng cho được bộ não thông minh của mình để định hướng và dẫn dắt. Chúng ta có
thể học cấu tạo của con người để xây dựng tổ chức của đơn vị mình. Một bộ não thông minh
nhưng cơ thể, chân tay không khỏe mạnh, không hành động nhanh và chính xác thì cơ thể đó,
tổ chức đó cũng sẽ không hiệu quả. Bởi vậy song song với xây dựng bộ não thông minh chúng
ta phải xây dựng một tổ chức có tính kỷ luật cao, hành động nhanh, nhất quán và triệt để...

Tài liệu đầy đủ